TU Delft zoekt een PhD-positie in Super-Resolution Visualization and Control of Cellular Dynamics in Delft, Zuid-Holland, Nederland | LinkedIn (2023)

Wil je als promovendus bijdragen aan innovatief onderzoek om microscopie-geleide real-time geautomatiseerde controle van biologische processen tot stand te brengen? Dan is deze functie wellicht iets voor jou!functieomschrijvingWord onderdeel van het nieuwe onderzoeksconsortium IMAGINE! (Innovatieve microscopie en oriëntatie van cellen in hun natuurlijke omgeving). Ons programma heeft tot doel de celbiologie te transformeren door geavanceerde microscopie en real-time moleculaire manipulatietechnieken te ontwikkelen en toe te passen om cellen in hun natuurlijke complexiteit en diversiteit te bestuderen. Het consortium zal een uniek en zeer interdisciplinair team vormen dat cel-, organoïde- en weefselbiologie, chemische en optische manipulatie van cellen combineert om celgedrag bij ontwikkeling, kanker en gerichte medicijnafgifte te bestuderen.

Als promovendus in Smith's lab ontwikkel je een nieuw optisch instrument voor op gebeurtenissen gebaseerde superresolutievisualisatie en uiterst nauwkeurige controle, waardoor real-time manipulatie van belangrijke aspecten van cel- en ontwikkelingsbiologie mogelijk wordt (slimme microscopie). Uiteindelijk is het doel om door microscopie geleide real-time automatisering van biologische processen tot stand te brengen. Dit maakt automatische identificatie mogelijk van specifieke celtoestanden of -gebeurtenissen (bijvoorbeeld een cel in mitose, een cel die een nis verlaat) binnen een weefsel, gevolgd door automatische en interactieve door licht veroorzaakte verstoringen die de celtoestand of gebeurtenis kunnen veranderen (bijvoorbeeld het veranderen van de oriëntatie van de mitotische spil, waardoor cellen naar specifieke locaties worden geleid). Je past het raamwerk dat je hier hebt ontwikkeld toe op onze biologische doelen, bijvoorbeeld om superresolutiemicroscopie uit te voeren van celdeling of andere celreorganisaties die optreden bij organoïde ontwikkeling of bij de initiatie van organoïde tumoren. In dit boeiende project werk je samen met verschillende onderzoeksgroepen binnen IMAGINE! projecteren. Hij gaat nauw samenwerken met de labs Kapitein en Rios voor biologische systemen en met de labs Stallinga, Carroll en Smal voor optische hardware, informatieverwerking en regelalgoritmen.

Wat ga je doen?In dit volledig gefinancierde 4-jarige project zullen jij en je teamleden:

 • integreren in een communicatief interdisciplinair team gevormd door samenwerking tussen onderzoeksgroepen van de Universiteit Utrecht, het Prinses Máxima Centrum voor kinderoncologie, het Erasmus Medisch Centrum en hetTu Delft;
 • Gebruik onze expertise in optisch ontwerp en instrumentatie om een ​​nieuwe microscoop te ontwerpen en te bouwen die beeldvorming en ontogenetische controle combineert;
 • Ontwikkeling/toepassing van simulaties en data-analyseroutines om apparaatfunctionaliteit te voorspellen en te verifiëren;
 • de kans krijgen om leservaring op te doen en je leiderschapskwaliteiten aan te scherpen terwijl je studenten begeleidt;

Het Carlas Smith Laboratory, internationaal erkend voor de ontwikkeling van state-of-the-art beeldvormende systemen, is gevestigd in het Delft Department of Control and Systems Centre (DCSC) inTu Delft. Het lab ontwikkelt state-of-the-art beeldvormingssystemen, waarbij nieuwe hardware en informatieverwerkingsalgoritmen op synergetische wijze worden gecombineerd om ongekende prestaties te bereiken. Hier, waar kunstmatige intelligentie, optica, mechatronica en elektronica samenkomen, bestaat ons diverse en interdisciplinaire team bij DCSC uit gepassioneerde studenten en postdoctorale fellows die ernaar streven de grenzen van beeldvormings- en prestatietechnologieën te verleggen en ze onzichtbaar te maken.

voorwaardenVoor dit unieke project zijn wij op zoek naar een zeer gemotiveerde en creatieve kandidaat. We willen dat je meeneemt:

 • Een Master of Science diploma of gelijkwaardig in fotonica, (bio)fysica of vergelijkbaar;
 • programmeerervaring;
 • Eerdere ervaring met AI/machine learning is een pluspunt, maar niet vereist;
 • Intellectuele nieuwsgierigheid naar biologie en levenswetenschappen.

Denk je dat deze functie perfect bij je past, maar voldoe je nog niet aan alle eisen, dan nodigen we je uit om ook te solliciteren.

doctoraat binnenTu Delfthet vereist een bepaald niveau van Engelse taalvaardigheid om ervoor te zorgen dat de kandidaat goed kan communiceren en communiceren, doctoraatscursussen in het Engels kan volgen en wetenschappelijke artikelen en een proefschrift kan schrijven. Meer informatie vind je bij Toelatingseisen Graduate Schools.

arbeidsomstandighedenPromovendi krijgen in principe een werkperiode van 4 jaar aangeboden, maar dan in de vorm van 2 arbeidsovereenkomsten. Een initieel contract van 1,5 jaar met een officiële ja/nee voortgangsbeoordeling indien binnen 15 maanden. Gevolgd door een aanvullend contract voor de resterende 2,5 jaar, mits alles goed gaat en aan de prestatie-eisen wordt voldaan.

Salaris en secundaire arbeidsvoorwaarden zijn conform de CAO van de Nederlandse universiteit en stijgen van € 2.541,- per maand in het eerste jaar naar € 3.247,- in het vierde jaar. Je wordt ingeschreven als promovendusTu Delftpostdoctorale studie. HemTu DelftDe Graduate School biedt een inspirerende onderzoeksomgeving met een uitstekend team van begeleiders, onderzoeksassistenten en een mentor. Het PhD-programma heeft tot doel uw overdraagbare, vakgerelateerde en onderzoeksgerelateerde vaardigheden te ontwikkelen.

HET ISTu Delftbiedt een aanpasbaar verloningspakket, kortingen op zorgverzekeringen en sportabonnementen en een maandelijkse bijdrage in de arbeidskosten. Flexibele werktijden zijn bespreekbaar. Voor internationale aanvragers bieden wij de Coming to Delft service en advies van professionele partners om u te helpen bij uw verhuizing.

Tu Delft(Technische Universiteit Delft)

De Technische Universiteit Delft heeft een solide basis. Als makers van de wereldberoemde Nederlandse waterwerken en pioniers van de biotechnologie,Tu DelftHet is een van de beste internationale universiteiten die wetenschap, technologie en design combineert. Het biedt resultaten van wereldklasse op het gebied van onderwijs, onderzoek en innovatie om de uitdagingen van energie, klimaat, mobiliteit, gezondheid en de digitale samenleving aan te pakken. Generaties lang hebben onze ingenieurs bewezen ondernemende probleemoplossers te zijn in zowel economische als sociale contexten.

EENTu DelftWe begrijpen diversiteit als een van onze kernwaarden en zetten ons actief in om een ​​universiteit te zijn waar je je prettig voelt en kunt gedijen. We waarderen verschillende perspectieven en kwaliteiten. Wij geloven dat dit ons werk innovatiever maakt.Tu Delfteen levendigere gemeenschap en een eerlijkere wereld. Samen bedenken, bedenken en creëren we oplossingen die gebruikmaken van technologie om wereldwijd een positieve impact te hebben. Daarom nodigen we je uit om te solliciteren. Uw aanvraag wordt eerlijk behandeld.

Uitdaging. Verandering. Gevolg!

Faculteit Werktuigbouwkunde, Scheepvaartkunde en MateriaalkundeDe faculteit 3mE doet vernieuwend onderzoek dat leidt tot fundamentele nieuwe inzichten en uitdagende toepassingen op het gebied van werktuigbouwkunde. Van grootschalige energieopslag, medische instrumenten, robotica en besturingstechnologie tot slimme materialen, structuren op nanoschaal en autonoom ruimtevaartuig. De fundamenten en resultaten van dit onderzoek worden weerspiegeld in een uitzonderlijk eigentijds onderwijs dat niet-gegradueerde en afgestudeerde studenten inspireert om maatschappelijk betrokken en verantwoordelijke ingenieurs en wetenschappers te worden. De faculteit van 3mE is een dynamische en innovatieve faculteit met een internationaal bereik en state-of-the-art laboratoriumfaciliteiten. Onderzoek en onderwijs richt zich op het ontwerpen, vervaardigen, toepassen en modificeren van producten, materialen, processen en mechanische apparaten die bijdragen aan de ontwikkeling en groei van een duurzame samenleving, maar ook aan welvaart en welzijn.

Klik hier om naar de website van de Faculteit Werktuigbouwkunde, Scheepvaartkunde en Materiaalkunde te gaan. Wil je het werken op onze faculteit ervaren? Deze video's bevatten enkele van onze onderzoekers en hun werk.

Extra informatieVoor meer informatie over deze functie kun je contact opnemen met Dr.ir. Carlos Smith, c.s.smith@tudelft.nl.

Deze functie is een van de vele promotie- en postdoctorale functies binnen IMAGINE! (Innovatieve microscopie en oriëntatie van cellen in hun natuurlijke omgeving). STEL JE VOOR! is een interdisciplinair programma dat cellulaire, organoïde en weefselbiologie, chemische en optische manipulatie en analyse van cellen combineert om celgedrag bij ontwikkeling en kanker en gerichte medicijnafgifte te bestuderen. Deelnemende instituten zijn gevestigd in Nederland in Utrecht, Amsterdam, Delft, Rotterdam, Nijmegen en Eindhoven. Meer informatie over de individuele functies vind je in onze IMAGINE! website.

aanmeldingsprocedureBen je geïnteresseerd in deze functie? vooraf aanvragen15 februari 2023via de app-knop en upload:

 • je motivatiebrief;
 • jouw CV;
 • Referentiebrieven zijn optioneel, maar worden graag geaccepteerd.

Voor informatie over het sollicitatieproces kun je contact opnemen met Irina Bruckner, recruitment consultant, Recruiting-3me@tudelft.nl.

In gedachten hebben

 • Een pre-employment assessment kan onderdeel uitmaken van het selectieproces.
 • U kunt online solliciteren. Aanmeldingen per e-mail en/of post nemen wij niet in behandeling.
 • Contact via recruiters wordt niet op prijs gesteld.
Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Duane Harber

Last Updated: 04/07/2023

Views: 6071

Rating: 4 / 5 (71 voted)

Reviews: 86% of readers found this page helpful

Author information

Name: Duane Harber

Birthday: 1999-10-17

Address: Apt. 404 9899 Magnolia Roads, Port Royceville, ID 78186

Phone: +186911129794335

Job: Human Hospitality Planner

Hobby: Listening to music, Orienteering, Knapping, Dance, Mountain biking, Fishing, Pottery

Introduction: My name is Duane Harber, I am a modern, clever, handsome, fair, agreeable, inexpensive, beautiful person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.